Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

 

Satıcı: Airborne Turizm

Adres: Ölüdeniz mahallesi, denizpark cad. 15/2B Fethiye /Muğla

Mail: sezgi19701@hotmail.com

Alıcı: Müşteri

 

MADDE 2- KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı sözleşme konusu ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 3 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Satıcı, alıcıya aşağıda bilgileri yer alan ürünü belirlenen esaslar dahilinde satmayı ve teslim etmeyü üstlenmiştir. Ürün bilgileri şu şekildedir:

 

Ürün türü:
Marka/Model:
Rengi:
Adedi:
Satış Fiyatı (KDVsiz):
Kargo Ücreti:
Ödeme Şekli:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:

 

 

3.2. Alıcı, yukarıda belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve kabul ettiğin beyan eder. Alıcı, satın almak istediği ürünü atıcıya yazılı olarak bildirecektir. Tarafların mutabakatı sonrası ürün, alıcıya sevk edilecektir. Satıcı, ürün bedelininn ödenmemesi halinde herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın alıcı ile ilgili yasal yollara başvurabilecektir. Belirlenen süre ödeme için kesin vade olup ödemenin yapılmaması halinde alıcı, temerrüde düşecek ve ticari işlerde uygulanan temerrüt faizi talep edilebilecektir.

 

3.3. Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren .. gün içinde kargoya verilecek olup alıcının belirttiği adreste ve kişiye teslim edilecektir. Kargo meydana gelen gecikmelerden satıcının sorumluluğu bulunmamaktadır. Satıcı tarafça üstlenilen edimin alıcıya taşınması ve nakliyesi alıcının sorumluluğunda olup ürünün nakliyeye yerleştirildiği andan itibaren sorumluluk alıcıyageçmiş olur. Taraflarca bu husus, gayrikabilirücu olmak kaydıyla kabul beyan ve taahhüt edilmiştir.

 

3.4 Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, bu durum, sipariş anında bildirilecektir. Ürünün teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

 

3.5. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Kargoya teslim tarihine kadar sorumluluk satıcıya; kargo teslim tarihinden sonra ise alıcıya aittir.

 

3.6 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

3.7. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

 

3.8. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

 

3.9. Ürünün incelenme süresi bir gündür. Alıcı, ürünü inceleme ve varsa ayıpları aynı gün yazılı olarak bildirme yükümlülüğündedir. Bildirim yapılmaması halinde ürünün ayıpsız ve usulüne uygun teslim edildiği ve malın eksiksiz ve ayıpsız teslim alındığını kabul etmiş sayılır. Bunun üzerine alıcı tarafça satıcıya herhangi bir talepte bulunulamaz. Bir gün içinde üründe ayıp olduğuna dair bir bildirim yapılmaması halinde ürün kabul edilmiş sayılır ve teslim sonrası oluşan zararlardan satıcının sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.10. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır

 

MADDE 4 – CAYMA HAKKI

 

4.1. ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, email veya telefon ile yazılı olarak bildirimde bulunulması ve ürünün ayıplı olduğunun teslim tarihinden bir gün içinde bildirilmesi ile ürünün kullanılmamış olması şarttır. Ürünün ambalajının açılması, bozulması ve ürünün kullanılması halinde cayma hakkı söz konusu değildir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

 

4.2. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

 

MADDE 5 – CEZAİ ŞART

 

Alıcı tarafından 3’ncü maddede belirtilen yükümlülüklerden birinin ihlali halinde alıcının fatura bedeli kadar cezai şart ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. İşbu cezai şartın doğumu ve talebi işbu hak ile birlikte ileri sürülebileceği gibi ari olarak da ileri sürülebilir. Bu husus, taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

 

MADDE 6 – GİZLİLİK       

 

Satıcı ile alıcı arasında daha önce var olan ve ileride var olacak hukuki ilişkiler saklıdır.

 

Taraflar işbu sözleşme ile ilgili herhangi bir bilgi ve belgeyi tarafların karşı tarafın rızası olmaksızın 3. Kişilere, anlatamaz, paylaşamaz, açıklayamaz ve çoğaltamaz. Böyle bir halin zuhurunda, zarara sebebiyet veren taraf karşı tarafın uğradığı maddi ve manevi tüm zararı karşılamakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME

 

Taraflar iş bu sözleşmesinin uygulanması nedeniyle doğabilecek uyuşmazlıklarda Fethiye ve Muğla mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler.

 

MADDE 8 – PROTOKOL SURETİ

 

İş bu protokol iki suret halinde düzenlenmiş olup birer tanesi tarafların imzalarını taşır şekilde taraflara verilmiştir.

 

MADDE 9-) MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

 

İş bu protokolden kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç vb/diğer mali yükümlülükler alıcı tarafından karşılanacaktır. Aracın her türlü vergi, resim, harç, ceza vs. gibi ödemeleri alıcıya aittir.

 

MADDE 10-) DELİL KAYDI

 

İşbu sözleşmeden dolayı ortaya çıkacak ihtilaflarda satıcının ticari defter ve belgeleri ile kayıtları HMK anlamında kesin delil niteliğindedir. Alıcı işbu kesin delil kaydını gayrikabilirücu kaydıyla kabul etmiştir.

 

MADDE 11 -) TEBLİGAT ADRESİ

 

Tarafların tebliğe esas adresleri yukarıda belirtilmiş olup, değişiklik diğer tarafa noter kanalıyla bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılan tebligat geçerli ve tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 

MADDE 12 -) YÜRÜRLÜK

 

İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp ıslak imzalı veya elektronik imzalı halinin SATICI’ya ulaştığı tarihte yürürlüğe girer.